Nam mô rát na tra da dá ,

Nam mô a da, cha nà , sà gá ra ,

vêi rô cha nà, biu ha ra cha dá, ta thá ga ta dà .

A rà há tê, sằm dắc săm, bu đà dà .

Nam mô sa goa ta tha ga tê biế , á ra ha ta biề,

sằm dắc săm, bu đê bi ê .

Nam mô a da a va lô ki tề , sô ra dá, bố đi sat tua dà,

mà hà sat tua da, ma ha ka ru ni cà dà , ta da tá .

Ôm đara đa rà, đi rì dí ri, đu ru đu rù, i tê guê.

tế cha lê cha lề, brà chá lê, bra cha lề, cu su mê, cu su ma ,

goa rế, i li, mi li.chi ti, choa la ma pá na dê sô ha.

Trình bày:   Ca sỹ Phan Ngu

Sponsor Links