ĐẠI BI THẦN CHÚ
Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát(3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da , nam mô a rị da,bà lô kiết đế ,thước bát ra da,bồ đề tát đoả bà da,ma ha tát đoả bà đa ,ma ha ca lô ni ca da ,án,tát bàn ra phạt duệ số đát na đát toả .Nam mô tất kiệt lật đoả,y mông a rị da,bà lô kiết đế,thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị,ma ha bàn đa sa mế,tát bà a tha đậ thâu bằng ,a thệ dựng,tát bà tát đa, na ma bà dà,ma phạt đạt đậu,đát điệt tha.Án a bà lô hê ,lô ca đế ,di hê rị,ma ha bồ đề tát đoả ,tát bà tát bà ,ma ra ma ra ,ma hê ma hê,rị đà dựng,cu lô cu lô yết mông ,độ lô độ lô,phạt xà da đế ma ha phạt xà da đế ,đà ra đà ra,địa rị ni,thất Phật ra da ,dá ra dá ra.Mạ mạ phạt ma ra,mục đế lệ ,y hê di hê ,thất na thất na ,a ra sâm Phật ra Xá Lợi ,phạt sa phạt sâm,Phật ra xá da,hô lô hô lô ,hê rị,ta ra ta ra ,tất rị tất rị ,tô rô tô rô,bồ đề dạ ,bồ đề dạ ,bồ đà dạ bồ đà dạ,di đế rị da ,na ra cẩn trì điạ rị sắc ni na,ba dạ ma na ,ta bà ha.Tất đà dủ nghệ thất bàng ra dạ ,ta bà ha.Na ra cẩn trì,ta bà ha.Ma ra na ra,ta bà ha.Tất ra tăng a mục khê da,ta bà ha.Tất ra tăng a mục khê da,ta bà ha.Ta bà ma ha,a tất dà dạ ,ta bà ha giả kiết ra a tất đà dạ,ta bà ha.Bà đà ma yết tất đà dạ,ta bà ha.Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ,ta bà ha.Ma bà lợi thắng kiết ra dạ ,ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na,đa ra dạ da.Nam mô a rị da bà lô kiết đế ,thước bàn ra dạ ,ta bà ha.Án tất điện đô mạng đa ra ,bạt đà dạ,ta bà ha.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Sponsor Links