NAMMO RATNA TRAYAYA

NAMMO ARYA JNANA

SAGARA VAIROCHANA

BYUHARAT CHAYA, TATHAGATAYA

ARAHATE SAMYAKSAM, BUDDHAYA

NAMMO SARWA, TATHAGATE BHYAY, ARAHATA BHYAH

SAMYAKSAM BUDDHE BHVAH, NAMMO ARVA AVALOKITE

SHORAYA BODHISATTVAYA

MAHA SATTVAYA, MAHA KARUNIKAYA

TADYATA , OM DARA DARA

DIRI DIRI, DURU DURU

ITTE WE, ITTE CHALE CHALE

PURACHALE , PURACHALE

KUSUME KUSUMA, WA RE,

ELI MILLI, CHITI JVALAM, APANAVE SHOHA

Trình bày:   Ca sỹ Tiếng Phạn

Sponsor Links