Nam mô Đại Thượng Phật Bồ Tát (3)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam ô a rị da
bà lô kiết đế
Thước bát ra da bồ đề tát đỏa bà da
ma ha bồ đề tát đỏa bà da
ma ha ca lô ni ca da
Án, tát bàn ra phạt duệ
số đát na đát tỏa
nam mô tất kiết lật đỏa
y mông a ri da
bà lô kiết đế
Thất phật ra lăng đà bà
nam mô na ra cẩn trì hê rị
ma ha bàn đa sa mế
tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng
tát bà tát đa
na ma bà già
ma phạt đạt đâu
đát điệt tha
án,a bà lô hê
lô ca đế,ca ra đế
di hê rị
ma ha bồ đề tát đỏa
tát bà tát bà
ma ra ma ra,ma hê ma hê
rị đà dựng ,cu lô cu lô kiết mông,độ lô dộ lô
phạt xà ra đế
ma ha phạt xà da đế
đà ra đà ra,địa rị ni
thất Phật ra da
dá ra DÁ RA
MẠ MẠ PHẠT MA RA
mục đế lệ,y hê di hê
thất na thất na,a ra sâm Phật ra xá lợi
phạt sa phạt sâm,Phật ra xá da
hô lô hô lô,hê rị
ta ra ta ra, tất rị tất rị
tô rô tô rô,bồ đề dạ bồ đề dạ
bồ đà dạ bồ đà dạ
di đế rị dạ
na ra cẩn trì địa rị sắc ni na
ba dạ ma na,ta bà ha
tất đà dạ ta bà ha
ma ha tất đà dạ ta bà ha
tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha
na ra cẩn trì ta bà ha
ma ra na ra, ta bà ha
tất ra tăng a mục khê da ta bà ha
ta bà ma ha
a tất đà dạ ta bà ha
bà đà ma yết tất đà dạ ta bà ha
na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha
ma bà lợi thắng kiết ra dạ,ta bà ha
nam mô hắc ra đa ra dạ da
nam mô a rị da bà lô kiết đế
thước bàn ra dạ ta bà ha
ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ,MẠN ĐA RA,BẠT ĐÀ DẠ,TA BÀ HA

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)


Sponsor Links