Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cung em hát mvà cùng chơi múa vòng. Có cô chim khuyên khen là vui quá.Vui cung nắng sớm ( ơ) má ai cũng hồng.

Trình bày:   Ca sỹ Hợp Ca

Sponsor Links