Ba lý tang tình ma nghe ta ho ba ly tình tang ba tình tang.
Trèo lên trên rẫy khoai lang
Ba ly tang tình mà nghe, ta hò ba lý tình tang ba lý tình tang
Che tre mà đan sìa là hố, cho nàng phơi khoai khoan hố khoan là hố hò khoan

Xuân Mai Trình bày:   Ca sỹ Xuân Mai

Sponsor Links