Lời bài hát 小小羊儿要回家/ dê con phải về nhà - ca sỹ huỳnh oanh oanh

小小羊儿要回家红红的太阳下山啦 咿呀嘿 呀嘿 成群的羊儿回家啦 咿呀嘿 呀嘿 小小羊儿跟着妈有白有黑也有花 你们可曾吃饱啊天色已暗啦 星星也亮啦 小小羊儿跟着妈 不要怕 不要怕 我把灯火点着啦 (呀嘿 呀嘿 呀嘿 呀嘿)红红的太阳下山啦 咿呀嘿 呀嘿 成群的羊儿回家啦 咿呀嘿 呀嘿 小小羊儿跟着妈有白有黑也有花 你们可曾吃饱啊天色已暗啦 星星也亮啦 小小羊儿跟着妈 不要怕 不要怕 我把灯火点着啦 (呀嘿 呀嘿 呀嘿 呀嘿 呀嘿 呀嘿 呀嘿 呀嘿)


Sponsor Links