Có con chim nó hót trên cành cao thiệt cao, nó kêu em dậy sớm mau cùng tập thể dục.
A! Cùng dậy sớm. A! Tập thể dục. A! Cùng dậy sớm. A! Tập thể dục.
Vươn thở.
1234
2234
3234
4234
5234
62 34
7234
8234


Sponsor Links