Nam mô bôn sư thích ca mâu ni Phật
Nam mô bôn sư thích ca mâu ni phât
Nam mô bôn sư thích ca mâu ni phât
Nam mô bôn sư thích ca mâu ni phât
Nam mô bôn sư thích ca mâu ni phât
Nam mô bôn sư thích ca mâu ni phât


Sponsor Links